Những gì bạn thấy, đó là mô hình được đưa ra ở cuối giai đoạn 40 năm
Mô hình không phải là khá tốt, nó cho thấy xu hướng chung chung, như thế này Và cũng thật ngạc nhiên, chúng ta kết thúc với con số 80% dân chủ, và tất nhiên,chỉ 95% dân chủ sẽ vẫn là dân chủ và 20% độc tài sẽ trở thành dân chủ sau mỗi thập kỷ
Chúng ta sẽ bắt đầu với một mô hình dân chủ 2 trạng thá. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng có 2 kiểu quốc gia: một là dân chủ, hai là không dân chủ. The second method can be controlled by computer to realize real-time printing as required, with strong flexibility. Và giờ, tôi sẽ xem sự linh động trong trường hợp này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta, tổng hợp lại những kiến thức đã học và biết nhiều hơn một chút về cách vận hành của quá trình Markov. Sẽ có một số trạng thái, trong trường hợp đã nêu là tập trung hay nhàm chán. Ở đây, thật ngạc nhiên với kết quả có được, thậm chí có một xu hướng tăng tỷ lệ số quốc gia tự do, Một khi chúng ta hiểu được mô hình, thì ta có thể dùng nó để giải quyết những bài toán thực tế Và mở rộng phạm vi bài toán, thậm chí đưa dữ liệu thực tế vào nó và hiểu biết sâu sắc hơn.
Bởi vì, nó giúp chúng ta tìm thấy điều gì sẽ xảy ra, trái ngược với sự suy luận rằng sẽ có một xu hướng lớn tiến tới dân chủ.
Rút gọn 2 vế, ta sẽ có : 20 = 25 x p. Vậy là p = 4/5.
Một khi chúng ta hiểu được mô hình, thì ta có thể dùng nó để giải quyết những bài toán thực tế Và mở rộng phạm vi bài toán, thậm chí đưa dữ liệu thực tế vào nó và hiểu biết sâu sắc hơn. The incident light of the scanner irradiates the bar code surface of different materials and colors, and the reflection effect is also different. Chúng ta thực sự thấy rõ ràng hơn mọi thứ đều theo kiểu 2/3. Tôi nhận thấy sau mỗi thập kỷ, 5% số quốc gia tự do, và khoảng 15% quốc gia không tự do trở thành nửa tự do.
Ở đây, thật ngạc nhiên với kết quả có được, thậm chí có một xu hướng tăng tỷ lệ số quốc gia tự do, Rút gọn 2 vế, ta sẽ có : 20 = 25 x p. Vậy là p = 4/5. Giờ hãy xem tại sao nó lại hội tụ về 62.5%? Điều gì dẫn đến trạng thái cân bằng trong mô hình Markov? Và chúng ta sẽ học kỹ hơn về định lý hội tụ Markov. Chúng ta thực sự thấy rõ ràng hơn mọi thứ đều theo kiểu 2/3. Chúng ta thực sự thấy rõ ràng hơn mọi thứ đều theo kiểu 2/3. Transparent film packaging is not suitable for direct printing of bar codes. White ink or yellow and orange red should be printed as the substrate, and then dark bar codes, such as black, dark green and dark blue, should be printed for easy reading and use.