సాధారణ బార్ కోడ్లు
1. బార్ కోడ్ ఎన్టి కాన్ట్ ఫైటింగ్ ఫంక్షన్ కలిగినదా
బార్ కోడ్ యొక్క సమాచారం నిజంగా అక్షరాలు స్ట్రింగ్ అక్షరాలు. బార్ కోడ్ స్కానర్ తో స్కానింగ్ చేయడానికి అక్షరాల విషయమును స్కానింగ్ చేయవచ్చు, కాబట్టి బార్ కోడ్ ద్వారా ఉత్పత్తి సమాచార బార్ కోడ్ మరియు సాఫ్ట్ వాతావరణం నుండి దూరంగా విరామం కేవలం ఒక సాదారణ స్ట్రింగ్ అక్షరాల
2. ఎలా బార్ కోడ్ వుపయోగించడానికి అంటిఫైటింగ్ ను గ్రహించుటకు
బార్ కోడ్ చదవుట చాలా సాధారణంగా ఉంది. ఈ ప్రయోజనాన్ని వుపయోగించడానికి బార్ కోడ్ వుపయోగించడానికి ము బార్ కోడ్ ఎన్టి కాంట్ ఫైటింగ్ టెక్నలోజీల్ బార్ కోడ్ టెక్నలోజీల్ మరియు డిజిటల్ ఎన్టి కాంట్ ఫైటింగ్ టెక్నలోజీల్, అనగా, వేరియల్ మరియు లేబల్ మీద ప్రింట్ చేయబడిన అంటి కోడ్ మరియు సాధారణ బార్ కోడ్ మధ్యను పెద్ద భాగము బార్ కోడ్ సాధారణ వస్తువు మాటిరియల్ టెక్నాలోజికీ మరియు కంప్యూటర్ టెక్నాలోజికీ బార్ కోడ్ యొక్క ప్రయాసక్తి మరియు ఎన్టి క
ప్రస్తుతంగా, సాధారణంగా వుపయోగించబడిన అంటిఫైటింగ్ పద్ధతిలో ముఖ్యముగా డిజిటల్ అంటిఫైటింగ్ సంఖ్యాలు, పద్దలు మరియు అక్షరాలు మరి ఖచ్చితంగా, ఈ సాధారణ విరోధమైన కోడ్ యొక్క భాగముగా విరోధమైన కోడ్, కానీ మేము ఈ విరోధమైన కోడ్ యొక్క విరోధమైన కోడ్ యొక్క విరోధమైన కోడ్ యొక్క భాగముగా విరోధమైన కోడ్ యొక్క వి
ఎన్టి ఫైటింగ్ లేబుల్ యొక్క వివిధ రకములు ఉత్పత్తి మరియు ముద్రింపు లేబుల్, స్వయంగా ఎన్టి ఫైటింగ్ లేబుల్, స్వయంగా ఎన్టి ఫైటింగ్ లేబుల్, ఫ్రియల్ ఎన్టి ఫైటింగ్ లేబుల్, ఆసియా వెండి స్వయంగా ఎడెసివ్ లేబుల్, అలుమిన్ ఫోల్